Truyện Dài Bên Thắng Cuộc Cuốn 1 (Giải Phóng) Tập #1 của Huy Đức

Cuốn sách tường thuật lại những sự kiện đã xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt  là về mặt chính trị và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu từ  thời điểm 30/4/1975 tại Việt Nam cho tới gần đây. Cuốn sách nhận được  rất nhiều tranh cãi cả khen ngợi và phê bình trên báo trong và ngoài  nước cũng như dư luận.

Cuốn sách bắt đầu từ ngày 30-4-1975, ngày nhiều người tin là miền Bắc  đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba  mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền  Bắc. Hãy để cho các nhà kinh tế chính trị học và các nhà xã hội học  nghiên cứu kỹ hơn hiện tượng lịch sử này. Cuốn sách của tôi đơn giản chỉ  bắt đầu kể những gì đã xảy ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam sau ngày 30-4: cải  tạo; đánh tư sản; đổi tiền…

Be the first to comment

Related Articles

Latest Articles

Most Popular